12H00 KHOISAN BOY_MAN
12H30 TUG
13H00 THE GREAT YAWN
13H30 WERNER BEKKER
14H00 VOICELESSNESS
14H30 SHAMELESS
15H00 DUB WAGON
16H00 MAPUMBA
17H00 SEAN M
18H00 SUDONYM